The Government has agreed that Level 5 as set out in the Plan for Living with COVID-19 will apply nationally until April 5th 2021. The Government has clearly stated that there is an absolute need to minimise the level of mobility and congregation of people in order to reduce all opportunities for transmission of the virus.

Consequently, and in line with current public health guidance, the Offices of Offaly County Council are closed for walk-in services to support this reduced mobility policy.

Public access cannot be facilitated during LEVEL 5 restrictions. Therefore, Offaly County Council services will be available by telephone, email, online post and only where absolutely necessary and in exceptional circumstances by appointment. Please read latest information.

Duty of owners and ratepayers in relation to transfer of property

The Local Government Reform Act, 2014 provides for a wide range of reforms to Local Authority functions, structures and funding, and includes a number of changes in respect of commercial rates. Section 32 of the Act places -

  • An obligation on property owners, or their agents, to notify the Local Authority where an interest in a rateable property is transferred and the person liable for rates changes.
  • The person transferring the property, either the owner or occupier, must discharge all rates for which he/she is liable  at the date of transfer.

Failure to notify Offaly County Council of a change in interest within 14 days of the transfer date, may result in a penalty for non-compliance in that, the owner becomes liable for an amount which is equivalent to the level of outstanding liabilities (up to a maximum of 2 years liability).

This obligation came into effect on 1st July, 2014

FAQ on Section 32 of Local Government Reform Act 2014

Transfer of relevant Property Details Form

You can also contact the Rates Department, Offaly County Council, Áras an Chontae, Charleville Road, Tullamore, Co. Offaly or alternatively you can e-mail rates@offalycoco.ie. The full text of the Local Government Reform Act 2014 can be accessed at www.oireachtas.ie

An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 - Dualgas nua ar úinéirí/íocóirí rátaí maidir le haistriúáitribh

Foráiltear san Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 le haghaidh raon leathan athchóirithe ar fheidhmeanna, ar struchtúir agus ar mhaoiniú údarás áitiúil, lena n-áirítear roinnt athruithe i dtaca le rátaí tráchtála. Faoi Alt 32 den Acht, ceanglaítear -

  • Ar úinéirí áitribh, nó ar a ngníomhairí, é a chur in iúl don údarás áitiúil lena mbaineann, i gcás ina ndéantar leas in  áitreabh inrátáilte a aistriú agus ina n-athraíonn an té ar a ndlitear rátaí.
  • Ní mór don té atá ag aistriú an áitribh, cibé úinéir nó áititheoir, gach ráta dá ndlitear air/uirthi ag dáta an aistrithe, a  íoc

Mura dtugtar fógra don Údarás Áitiúil maidir le hathrú leasa laistigh de 14 lá ó dháta an aistrithe, d'fhéadfaí pionós neamhchomhlíonta a ghearradh ar an úinéir, trína ndlífear air/uirthi méid atá coibhéiseach le méid na bhfiachas atá le híoc (suas le dhá bhliain d'fhiachas, ar a mhéad).

Tháinig an dualgas seo i bhfeidhm ar 1 Iúil 2014.

Ceisteanna Coitianta (CCanna) - Alt 32 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúi
Sonraí Ábhartha an Áitribh

Nó is féidir dul i dteagmháil leis an Roinn Rátaí, Comhairle Chontae Uíbh Fhailí, Áras an Chontae, Bóthar Charleville, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí  nó ríomhphost a sheoladh chuig rates@offalycoco.ie. Is féidir rochtain a fháil ar théacs iomlán an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 ag www.oireachtas.ie