Skip to main content

DEONTAIS Ealaíon Uíbh Fhailí DO 2024

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Chontae Uíbh Fháilí tar éis a próiseas iarratais a oscailt le haghaidh deontais éagsúla a thairgtear d’ealaíontóirí, pobail agus féilte gairmiúla do 2024.

Cuireann Oifig Ealaíon Chomhairle Chontae Uíbh Fháilí roinnt scéimeanna deontais ar fáil chun cabhrú le forbairt agus le cur chun cinn na nEalaíon ar fud an chontae. I measc na ndeontas tá Deontais na nAchtanna Ealaíon 2024, Scéim Ealaíon na Féile agus an Dámhachtain Ghairmiúil Tacaíochta d’Ealaíontóirí.  Tá Deontais na nAchtanna Ealaíon pobalbhunaithe agus dearadh iad chun tacú le heagraíochtaí deonacha ealaíon Uíbh Fhailí, scoileanna, grúpaí drámaíochta & ceoil, bannaí baile mór, grúpaí deonacha pobail a bhfuil sé i gceist acu imeachtaí ealaíon, léirithe nó tionscadail a óstáil in Uíbh Fhailí in 2024. Tá Scéim Ealaíon na bhFéilte deartha d’fhéilte a bheidh ar siúl in Uíbh Fhailí in 2024 ar sainfhéilte ealaíon iad nó a féilte a mbíonn gné láidir ghairmiúil ealaíon iontu. Cuireann an Dámhachtain Ghairmiúil Tacaíochta d’Ealaíontóirí scéim tacaíochta ar fáil d’ealaíontóirí gairmiúla chun a gcleachtas ealaíon a fhorbairt thar roinnt catagóirí.

Maoiníonn na scéimeanna deontais go leor tionscadail iontacha gach bliain.  In 2023, mhaoinigh na hAchtanna Ealaíon tionscadail éagsúla lena n-áirítear ceol idirbhliana ‘Disco Inferno’ le Coláiste Naomh Cormac, sraith seisiúin ealaíne chumasúcháin do chliaint Dóchas, Grúpa Tacaíochta Ailse Uíbh Fhailí, ceardlanna dathdhóite le grúpa scoir gníomhach Sráid Ard an Leasa Dheirg, portráidí i leaganacha digiteacha agus pinn luaidhe, le Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann agus maoiniú i dtreo an chnuasaigh filíochta Journeys a foilsíodh le déanaí ag Wordsmiths Thulach Mhór. I measc na bhféilte a maoiníodh faoi scéim dámhachtana na bhFéilte Ealaíon in 2023 bhí Féile Cheoil Bhiorra, Seachtain Seanré agus Féile Ealaíon Bhiorra, Féile Scannán OFFline, Shakefest, Sraith Idirnáisiúnta Orgán Samhraidh Thulach Mhór agus Féile Thraidisiúnta Thulach Mhór. Mhaoinigh an dámhachtain ghairmiúil tacaíochta d’ealaíontóirí réimse ealaíontóirí gairmiúla ar fud an chontae chun tacú lena gcleachtas, agus é mar aidhm aige ealaíontóirí gairmiúla a spreagadh chun cónaí agus oibriú sa chontae.

Tá na scéimeanna maoinithe go léir iomaíoch agus moltar d’iarratasóirí a chinntiú go bhfuil na tionscadail atá beartaithe nuálach agus uaillmhianach, agus do na hAchtanna Ealaíon agus do Dheontais Ealaíon na bhFéilte, gur laistigh dá gcuid cuspóirí a imríonn siad an tionchar is mó is féidir ar an bpobal.

Is é an 22 Eanáir 2024 ag 3.00pm an spriocdháta d’iarratais ar Dheontais faoin Acht Ealaíon agus d’Ealaíontóirí Gairmiúla. Is é Dé Luain an 19 Feabhra ag 3.00pm an spriocdháta do Scéim Ealaíon na bhFéilte.   Tabhair faoi deara go ndéanfar iarratais ar líne i mbliana trí submit.com. 

Más mian leat iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge seol ríomhphost chuig arts@offalycoco.ie nó tabhair cuairt ar https://www.offaly.ie/arts-and-culture-forms/

Tá tuilleadh eolais faoi na scéimeanna ar fad ar fáil ar https://www.offaly.ie/c/arts-grants-awards/ nó tabhair cuairt ar https://offalycoco.submit.com/

Cuireann an Oifig Ealaíon fáilte roimh cheisteanna agus meabhraíonn sí d’iarratasóirí ionchasacha na treoirlínte a léamh go cúramach sula ndéanfaidh siad iarratas. Ríomhphost arts@offalycoco.ie